Baza wiedzy Książka PDF Aplikacje Blog O serwisie   

Reklama 

O mnie
 • Cześć! Jestem Jacek ( moja aktualna fotografia ). Jestem właścicielem oraz jedynym redaktorem poniższego serwisu internetowego o liczbach pierwszych. Ukończyłem studia na wydziale Matematyki, Fizyki oraz Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia jestem programistą. Od 2014 roku prowadzę poniższy serwis o liczbach pierwszych. Prywatnie jestem mężem i tatą dwójki dzieci.

Spis treści 
Wprowadzenie do liczb pierwszych 
Wiele liczb naturalnych daje się rozłożyć na czynniki mniejsze np. 10=5*2 lub 111=3*37. Jednak istnieją liczby, które nie mogą być rozłożone w taki sposób. Takie liczby nazywamy liczbami pierwszymi.

Liczba pierwsza to taka liczba całkowita p większa od jedności, której jedynymi dziennikami są 1 oraz p. Każdą liczbę naturalną większą od jedności, która nie jest liczbą pierwszą, nazywamy liczbą złożoną.

Liczba 0 z definicji nie jest ani liczbą pierwszą, ani liczbą złożoną.

Liczba 1 z definicji nie jest ani liczbą pierwszą, ani liczbą złożoną.

Pierwsze 34 liczby pierwsze to : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139


Na czerwono zaznaczono liczby pierwsze mniejsze od 100


Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele. Niech π(n) będzie określało ilość liczb pierwszych nie większych od n. Dla dużych wartości liczby n mamy wzór:Oto kilka przykładów : liczb pierwszych mniejszych od 1000 jest 168. Wśród wszystkich liczb 100-cyfrowych w przybliżeniu jedna na każde 300 jest liczbą pierwszą.

Problem liczb pierwszych polega na ich rozmieszczeniu wśród liczb naturalnych. Nikt nie opracował dotąd żadnego wzoru pozwalającego na wyszukiwanie kolejnych liczb pierwszych. Istnieją wzory wyszukiwania liczb pierwszych o określonych własciwościach, nie ma jednak wzoru, który by dla każdego argumentu generował by liczbę pierwszą.

drukuj rozdział
Sito Eratostenesa 
Najpopularniejszym algorytmem wyznaczania liczb pierwszych jest Sito Eratostenesa. Oto algorytm :
 • Ze zbioru liczb naturalnych z przedziału [2,n] wybieramy najmniejszą liczbę 2 i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej.

 • Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną liczbę ( jest to liczba 3 ) i usuwamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej.

 • Wykreślanie powtarzamy do momentu gdy liczba i, której wielokrotność wykreślamy będzie większa niż pierwiastek z liczby n.

 • Wszystkie niewykreślone liczby z przedziału [2,n] są liczbami pierwszymi.drukuj rozdział
Gęstość liczb pierwszych 
Teraz wprowadzamy nowe pojęcie gęstości liczb pierwszych. Niech An oznacza ilość liczb pierwszych wśród liczb naturalnych 1,2,3,...,n. Zatem :
 • A1 = 0

 • A2 = 1

 • A3 = 2

 • A4 = 2

 • A5 = 3

 • ...

Gęstość liczb pierwszych wśród n pierwszych liczb całkowitych jest dana przez stosunek : An / n.

Poniżej przedstawiam tabelę zawierającą procent liczb pierwszych w danym przedziale [a,b] :


Procent liczb pierwszych z przedziału [a,..,b]


Niech π(n) będzie określało ilość liczb pierwszych nie większych od n. Jak już wspomniałem - dla dużych wartości liczby n mamy wzór:Twierdzenie o liczbach pierwszych mówi nam, że :dąży do 1 przy wzroście liczby n. Oto przybliżony wykres funkcji π(n) :

   
wykresy zapożyczone z serwisu The Primes Pages.

drukuj rozdział
Rodzaje liczb pierwszych 
Liczby Mersenne'a
 • Niech liczba Mq = 2q - 1

 • Niech q będzie liczbą naturalną.

Wtedy Mq jest liczbą Mersenne'a. Sprośród wszystkich wygenerowanych do tej pory liczb tego typu zaledwie 48 to liczby pierwsze.

Liczby pierwsze bliźniacze.
Liczby bliźniacze to dwie liczby pierwsze róźniące się o 2.
Na przykład:
 • (3, 5)

 • (5, 7)

 • (59, 61)

 • (1619, 1621)

Więcej o liczbach pierwszych bliźniaczych znajdziesz tutaj.

Liczby pierwsze czworacze
Liczby czworacze to takie liczby: p , p+2, p+6, p+8, że każda z nich jest liczbą pierwszą.
Na przykład:
 • 5, 7, 11, 13

 • 821, 823, 827, 829


Liczby pierwsze izolowane
Liczba pierwsza p jest izolowana, jeśli najbliższa liczba pierwsza różni się od niej co najmniej o 4.
Na przykład 89, 157, 173.

Liczby Sophie Germain
Liczba pierwsza p jest liczbą Sophie Germain, jeśli liczba 2p+1 także jest liczbą pierwszą.

Liczby pierwsze lustrzane
To pary liczb pierwszych, z których jedna powstaje przez zapisanie cyfr dziesiętnych drugiej w odwrotnej kolejności. Przykłady:
 • 13 i 31

 • 17 i 71


Liczby pierwsze palindromiczne
To liczby pierwsze, które nie zmieniają się, gdy ich cyfry dziesiętne zapiszemy w odwrotnej kolejności. Przykłady: 11, 101, 131, 191, 929.

drukuj rozdział
Wzory na liczby pierwsze 
Próbowano znaleźć proste wzory arytmetyczne, które dawałyby tylko liczby pierwsze, chociaż niekoniecznie wszystkie liczby pierwsze. Fermat wysunął słynne przypuszczenie, że wszystkie liczby postaci :

F(n) = 22n + 1

są liczbami pierwszymi. Rzeczywiści dla n=1,2,3,4 otrzymujemy :
 • F(1)=5

 • F(2)=17

 • F(3)=257

 • F(4)=65537

Wszystkie powyższe liczby są pierwsze. Ale w roku 1723 Euler odkrył, że F(5)=641*6700417 nie jest liczbą pierwszą.

Innym ciekawym wyrażeniem, które daje wiele liczb pierwszych jest

F(n) = n2 - n + 41

Dla n=1,2,3,...,40 wyrażenie f(n) jest liczbą pierwszą. Natomiast dla n=41 mamy f(n)=412 i jest to liczba złożona.

Wyrażenie

F(n) = n2 - 79n + 1601

daje liczby pierwsze przy wszelkich wartościach n aż do 79. Zawodzi jednak dla n=80

drukuj rozdział
Testy pierwszości 
Aby sprawdzić, czy liczba naturalna n jest liczbą pierwszą, należy dzielić ją kolejno przez wszystkie liczby większe od 1 i mniejsze równe od floor(n/2). Jeśli przy każdym dzieleniu reszta z dzielenia jest różna od zera, to liczba jest liczbą pierwszą. Natomiast jeżeli choć jedno dzielenie daje resztę równą zero, to sprawdzana liczba naturalna jest liczbą złożoną.

Oto przykład funkcji sprawdzającej czy dana liczba n jest liczbą pierwszą. Funkcja została napisana w języku PHP

function is_prime($n)
{
$wynik=0;
$i=2;
$g=floor($n/2);
while (($wynik==0) & ($i<=$g))
{
if ($n%$i==0) ++$wynik;
++$i;
}
if ($wynik==0) return(0);
else return(1);
}


Jeżeli funkcja zwróci wartość 0 to liczba n jest liczbą pierwszą.

drukuj rozdział
Spirala Ulama 
W matematyce spirala Ulama lub spirala liczb pierwszych to graficzna metoda pokazywania pewnych niewyjaśnionych do dziś różnic w rozkładzie liczb pierwszych, zaproponowana przez polskiego matematyka Stanisława Ulama w 1963 roku. Na kwadratowej tablicy zaczynając od 1 w środku spiralnie wypisuje się kolejne liczby naturalne. Na niektórych przekątnych liczby pierwsze częściej grupują się niż na innych. Fakt ten nie został do tej pory wyjaśniony.


Liczby od 1 do 50 w układzie spirali UlamaLiczby pierwsze w tym samym układzieLiczby pierwsze w Spirali Ulama w układzie 200x200


Ciekawy program do generowania spirali Ulama dostępny jest tutaj.

drukuj rozdział
Hipotezy 
Czego nie wiadomo o liczbach pierwszych:

Hipoteza 1
Czy istnieje liczba pierwsza między n2 a (n+1)2 dla każdego n>0?

Hipoteza 2
Czy istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych postaci n2+1 gdzie n jest liczbą całkowitą?

Hipoteza 3
Czy każda liczba parzysta jest sumą dwóch nieparzystych liczb pierwszych?

Hipoteza 4
Czy istnieje nieskończenie wiele par liczb pierwszych, takich jak 11,13 albo 17,19 różniących się o 2. Jest to problem bliźniaczych liczb pierwszych.

drukuj rozdział
Ciekawostki 
Ciekawostka 1
W 1914 roku amerykański matematyk Derrick Norman Lehmer opublikował po raz pierwszy listę wszystkich 664579 liczb pierwszych mniejszych od 10 milionów. Stworzył on tę listę za pomocą sita Eratostenesa.

Ciekawostka 2
Liczba 11111111111111111111111 złożona z 23 jedynek jest liczbą pierwszą.

Ciekawostka 3
Liczba 31415926535897932384626433832795028841 zestawiona z początkowych 38 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π , jest liczbą pierwszą.

Ciekawostka 4
Liczba 73939133 nie tylko jest liczbą pierwszą, ale liczby otrzymane z niej przez kolejne obcinanie cyfr od prawej strony też są liczbami pierwszymi:
 • 7393913 jest liczbą pierwszą

 • 739391 jest liczbą pierwszą

 • 73939 jest liczbą pierwszą

 • 7393 jest liczbą pierwszą

 • 739 jest liczbą pierwszą

 • 73 jest liczbą pierwszą

 • 7 jest liczbą pierwsządrukuj rozdział
Największe liczby pierwsze 
Największa odkryta dotąd liczba pierwsza to 274207281−1, która liczy sobie 22338618 cyfr w zapisie dziesiętnym. Została ona odkryta przez Curtisa Coopera 7 stycznia 2016 roku.

Oto lista innych wielkich liczb pierwszych :Największą liczbą pierwszą sprzed ery komputerów jest liczba, która nosi nazwę odkrywcy - liczba Ferriera i wynosi:

20 988 936 657 440 586 486 151 264 256 610 222 593 863 921


Jest to 44-cyfrowa liczba znaleziona za pomocą mechanicznego kalkulatora w 1951r.

drukuj rozdział
Kryptografia 
Duże liczby pierwsze są często wykorzystywane w kryptografii ze względu na swe specyficzne właściwości. Dla przykładu opiszę kryptosystem RSA. Wykorzystujemy tutaj dwie pary kluczy : klucz publiczny i klucz prywatny.

Algorytm RSA:
 • Najpierw generujemy klucz publiczny oraz klucz prywatny:

  • wybieramy losowo dwie liczby pierwsze p i q.

  • obliczamy iloczyn tych liczb n=pq

  • obliczamy wrtość funkcji Eulera dla n : φ(n)=(p-1)(q-1)

  • wybieramy liczbę e z przedziału [1,n] względnie pierwszą z φ(n)

  • znajdujemy liczbę d : d=e-1 mod φ(n)

  • klucz publiczny to para liczb (n,e)

  • klucz prywatny to para liczb (n,d)

 • Szyfrowanie i deszyfrowanie

  • Aby zaszyfrować wiadomość dzielimy ją na bloki mi o wartości nie większej niż n

  • Teraz każdy z bloków szyfrujemy według wzoru : ci = mie mod n

  • Natomiast aby odszyfrować wiadomość musimy każdy z bloków ci odszyfrować według wzoru : mi = cid mod ndrukuj rozdział
Praktyczne zastosowanie kryptografii 
Kryptografii używało się w kodowaniu telewizji analogowej. Jednym z systemów kodowania był Syster używany na przykład przez stację telewizyjną Canal+. Więcej o tym systemie kodowania oraz innych metodach szyfrowania dowiecie się na tej stronie.

Można zakodować obraz.

Zakodowany obraz systemem Syster.


lub cały film.

Zakodowany film systemem Syster.


drukuj rozdział
Algorytmy probabilistyczne 
Algorytmy probabilistyczne z bardzo dużym prawdopodobieństwem sprawdzają czy dana liczba jest liczbą pierwszą. Ale niestety istnieje niewielkie prawdopodobieństwo pomyłki.

Algorytm:
 1. Wprowadź liczbę n

 2. Wybierz losowo liczbę k z przedziału [1,n-1]

 3. Sprawdź czy liczba k świadczy o złożoności liczby n

  1. Jeżeli tak to liczba n nie jest liczbą pierwszą

  2. Jeżeli nie to sprawdź czy sprawdzono już 200 różnych liczb k

   1. Jeżeli nie to wróć do punktu 2

   2. Jeżeli tak to n jest liczbą pierwszą.

W powyższym algorytmie prawdopodobieństwo pomyłki jest mniejsze niż 1/200.

drukuj rozdział
Funkcja Eulera 
Dla każdego n>=1 niech φ(n) będzie liczbą takich liczb całkowitych z przedziału 1<=a<=n, że NWD(a,n)=1. Wtedy funkcję φ nazywamy funkcją Eulera.
 • Własność 1
  Nich p będzie liczbą pierwszą. Wtedy φ(p)=p-1

 • Własność 2
  Niech m>=1 oraz n>=1 oraz NWD(m,n)=1. Wtedy φ(mn)=φ(m)φ(n).

 • Własność 3
  Niech p będzie liczbą pierwszą. Wtedy φ(pk)=pk-1(p-1)

 • Małe twierdzenie Fermata
  Jeżeli p jest liczbą pierwszą, nie będącą dzielnikiem liczby całkowitej a to :

  aφ(p) ≡ 1 (mod p)Oto przykład algorytmu wyliczającego funkcję Eulera w języku PHP. Użyłem funkcji pomocniczej nwd, która oblicza największy wspólny dzielnik dla dwóch liczb naturalnych większych od 0.

function nwd($a,$b)
{
while($a*$b!=0)
{
if ($a>$b)
{
$a=$a%$b;
}
else
{
$b=$b%$a;
}
}
$wynik=$a+$b;
return($wynik);
}

function euler($n)
{
$wynik=0;
for ($i=1;$i<$n;++$i)
{
$sprawdz=nwd($i,$n);
if ($sprawdz==1) ++$wynik;
}
return($wynik);
}


W poniższej tabeli podałem wartości funkcji Eulera dla kolenych potęg liczby 10.


Wartość funkcji Eulera dla kolejnych potęg liczby 10


drukuj rozdział
Twierdzenia z dziedziny liczb pierwszych 
Oto najważniejsze twierdzenia z dziedziny liczb pierwszych:
Twierdzenie 1 : Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele.
Dowód (nie wprost) :
Przypuśćmy, że p1=2 < p2=3 < … < pr są wszystkimi liczbami pierwszymi. Przyjmijmy S = p1p2 … pr+1 i niech p będzie dzielnikiem pierwszym liczby S. Wtedy p nie może być żadną z liczb p1,p2 … , pr, bo w przeciwnym razie dzieliłaby ona różnicę S−p1p2 … pr=1, co nie jest możliwe. Zatem mamy sprzeczność, ponieważ liczba pierwsza p jest jeszcze jedną liczbą pierwszą.


drukuj rozdział
Książki o liczbach pierwszych 
 • Paulo Ribenboim, Mała księga wielkich liczb pierwszych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.

 • Andrzej Szepietowski, Matematyka Dyskretna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

 • Wacław Marzantowicz, Piotr Zarzycki, Elementy Teorii Liczb, Wydawnictwo Naukowe UAM

 • Piotr Zarzycki, Elementarna teoria liczb, PWN, Warszawa 2006.

 • R. Courant, H. Robbins, Co to jest Matematyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959

 • Wacław Sierpiński, Arytmetyka Teoretyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968

 • Philip J. Davis, Reuben Hersh, Świat Matematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994

 • I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew, G. Musiol, H. Muhlig, Nowoczesne Kompendium Matematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

 • Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998

 • Marcin Karbowski, Podstawy Kryptografii, Wydawnictwa Helion, Gliwice 2014

 • David Harel, Yishai Feldman, Rzecz o istocie informatyki - Algorytmika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008

 • Jacek Wojdanowski, Kod liczb pierwszych, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2016 ( pobierz fragment książki )

 • Lubina Jan, Zagadka wszechczasów - rozwiązana , Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2017 ( pobierz fragment książki )

 • Michał Zalewski, Cisza w sieci, Wydawnictwo Helion 2005

Ciekawe linki 
 • www.matematyka.pisz.pl
  zobacz

 • www.math.edu.pl
  zobacz

 • www.matemaks.pl
  zobacz

 • Kod liczb pierwszych - wydanie pierwsze
  zobacz

 • matfiz24.pl
  zobacz

 • Matematyka dla studenta
  zobacz

 • The primes pages - międzynarodowa strona o liczbach pierwszych
  zobacz

 • Strona domowa Michała Zalewskiego
  zobacz

 • math labora - strona internetowa o matematyce dyskretnej
  zobacz

 • Kod liczb pierwszych złamany - ciekawa stron o liczbach pierwszych
  zobacz

Ciekawe filmy 
Przekleństwo liczb pierwszych. Hipoteza Riemanna

Film zapożyczony z serwisu Pasja Informatyki.

Twierdzenie o liczbach pierwszych

Film zapożyczony z serwisu Khan Academy.
Ciekawe artykuły 
 • Jan Lubina, Porządek na 102
  zobacz

 • Jan Lubina, Klucz do liczb pierwszych
  zobacz

 • Jan Lubina, Kod liczb pierwszych
  zobacz

 • Michał Baran, Ciekawy sposób wyznaczania liczb pierwszych
  zobacz

Inne rzeczy 
 • Lista liczb pierwszych od 2 do 1000000 w formacie PDF
  pobierz

 • Baza danych liczb pierwszych z przedziału [2,10000] w formacie SQL
  pobierz

Podsumowanie 
Dziękuję, że doszedleś do tego momentu. To wszystko co wiem na temat liczb pierwszych. Jeżeli chcesz mieć powyższy materiał w jednym pliku do zapraszam do pobrania mojej książki o liczbach pierwszych : tutaj
drukuj rozdział
do góry

Wszelkie prawa zastrzeżone © Jacek Piotr Nowicki 2014-2022
Zgłoś błąd na stronie | Informacje o cookies | Mapa serwisu

      

wersja 1.3